Het GUM is dicht op woensdagen, de Plantentuin is wel open.
Vorige pagina

Privacy Policy

Het GUM draagt zorg voor uw gegevens

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe kan u ons contacteren?

De “verwerkingsverantwoordelijke” is Gents Universiteitsmuseum (onderdeel van de Entiteit Academisch Erfgoed & Archief van de Universiteit Gent), met adres te Campus Sterre, S30, Krijgslaan 281, 9000 GentVoor vragen over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, opmerkingen of suggesties kan u contact opnemen met het Gents Universiteitsmuseum door te mailen naar info.gum@ugent.be.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het verzenden van onze nieuwsbrief.De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming als ingeschrevene op deze nieuwsbrief. Deze toestemming kan u te allen tijde intrekken door uit te schrijven op de nieuwsbrief via de link onderaan in de nieuwsbrief.Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voorafgaand aan de intrekking.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.In het kader van uw inschrijving op deze nieuwsbrief worden volgende gegevens bijgehouden: uw naam, uw e-mailadres en uw taalvoorkeur.Het Gents Universiteitsmuseum verwerkt geen bijzondere persoonsgegevenscategorieën (“gevoelige gegevens”) waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, noch verwerkt zij genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De medewerkers van het Gents Universiteitsmuseum hebben toegang tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know” basis. Deze toegang geldt enkel voor de doeleinden vermeld in onderhavige privacyverklaring.Het Gents Universiteitsmuseum waakt erover dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden, behoudens in het geval u hiertoe voorafgaand uw toestemming verleend hebt of wanneer de toegang, het gebruik, het behoud of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is (bv. om te voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving, om technische of beveiligingsproblemen te detecteren, om de rechten, eigendom of veiligheid van Het Gents Universiteitsmuseum te beschermen, enz.).

Hoelang worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment waarop u zich uitschrijft op onze nieuwsbrief.Na uitschrijving worden uw gegevens uiterlijk binnen een termijn van één maand gewist.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Het Gents Universiteitsmuseum zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking. Als zich toch een incident zou voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Welke rechten heeft u in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens?

  • U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens

  • U hebt het recht op verbetering van uw persoonsgegevens

  • U hebt het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens

  • U hebt het recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

  • U hebt het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

  • U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Voor de uitoefening van deze rechten kan u zich wenden tot het Gents Universiteitsmuseum, die uw verzoek uiterlijk binnen één maand zal behandelen.

Uw verzoek dient vergezeld te zijn van een kopie van uw identiteitskaart. U kan hierbij de gegevens die u niet wenst mee te delen onzichtbaar maken. In ieder geval moet uw naam wel zichtbaar blijven. Wanneer u geen kopie van uw identiteitskaart kan of wil overmaken, kan u zich na het maken van een afspraak persoonlijk aanmelden bij het Gents Universiteitsmuseum voor de uitoefening van uw rechten.

U kan de rechten die u worden toegekend kosteloos uitoefenen, tenzij wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.Het Gents Universiteitsmuseum behoudt zich het recht voor om verzoeken te weigeren die op onredelijke wijze worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze) of de privacy van anderen in gevaar brengen.

Indien u meent dat uw persoonsgegevens onterecht en/of onjuist worden verwerkt, verzoeken wij u om in eerste instantie contact te nemen met het Gents Universiteitsmuseum, via info.gum@ugent.be.

Indien u meent dat onvoldoende gevolg werd gegeven aan uw klacht, kan u zich wenden tot de nationale toezichthouder. Dit kan op volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Onderhavige privacyverklaring kan worden aangepast om te blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving.Indien de privacyverklaring wordt aangepast, zal hiervan melding worden gemaakt in onze nieuwsbrief en zal de link naar de gewijzigde privacyverklaring worden opgenomen in de nieuwsbrief.

Bevestiging van de privacyverklaring

Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief, bevestigt u de privacyverklaring te hebben gelezen, te hebben begrepen en in te stemmen met de inhoud ervan.

Laatst bijgewerkt: 03/12/2018

Met steun van

Vlaanderen Verbeelding Werkt Logo De Nationale Loterij Logo De Standaard Logo